Požiarna bezpečnosť a zbytočné chyby, ktoré sme pri našich bytovkách urobili

Po tom, čo tvoja bytovka prežila kritiku architekta, konštruktéra, statika a TZBára prišiel čas na ďalší level – požiarnika. Všetci vravia, že na požiari sa ti ešte poriadne zmení bytovka…a naozaj to tak je. Sú veci, ktoré keby som zohľadnila už pri prvom návrhu, tak by som si ušetrila veľa nervov a stresu, ako to opraviť.

NORMY

Ako pri všetkom, aj tu budeš pracovať s normami a vyhláškami. Tu uvádzam pár z nich, s ktorými som pracovala asi najviac:

 • STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie
 • STN 92 0241 Požiarne bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
 • Vyhláška 94/2004 Z.z.  Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

SITUÁCIA

 • Parkovacie miesta pre vozíčkarov daj na terén. Ak ich necháš v podzemnej garáži, budeš mať problém s evakuáciou. Dať ich von je teda jednoduchšie riešenie.
 • Cez okná a dvere sa najľahšie môže požiar šíriť von. Na to, aby sme vedeli určiť, kam až požiar dosiahne sa počíta odstupová vzdialenosť. Pri mojej bytovke dosiahla dĺžku až 7.5m od fasády. Ideálne by preto bolo, keby v okruhu 10m od svojej bytovky nemáš žiadne ďalšie stavby a kontajnery. Ak máš v odstupovej vzdialenosti inú stavbu, budeš musieť urobiť určité opatrenia (napr. posunúť okná/navrhnúť špeciálne okná…). Nie je to teda neriešiteľný problém, ideálne však je sa mu vyhnúť.
 • Popremýšľaj, kam by si dal/a nástupnú plochu. Je to miesto, na ktorom ti bude stáť hasičské vozidlo. Musí byť v blízkosti hydrantu (ktorý budeš tiež navrhovať) a jeho rozmer je 4 x 10m.

PODZEMNÁ GARÁŽ

 • ak máš podzemnú garáž väčšiu ako 2000m2 , budeš ju musieť rozdeliť 2 samostatné požiarne úseky – napr. požiarnou roletou, ktorá sa pri požiari spustí a rozdelí priestor.
 • Rampa nie je považovaná ako úniková cesta z podzemnej garáže.

SCHODISKO A ÚNIKOVÁ CESTA

 • Schodisko v podzemnej garáži je miesto úniku. Preto pri jeho vstupe budeš musieť umiestniť 2 hasiace prístroje, tlačidlový hlásič požiaru a hydrant. Máš tam na to miesto?
 • Trasa, po ktorej utekáš von z budovy sa nazýva chránená úniková cesta. Všetky dvere, ktoré sa na tejto ceste nachádzajú musia byť BEZPRAHOVÉ – kreslia sa bodkočiarkovanou čiarou (krídlo je samozrejme plnou).
 • Schodisko musíš mať na každom podlaží odvetrané 1/10 pôdorysnej plochy schodiska. Ja som mala schodiskový priestor s plochou 20m2. Plocha mojich okien na schodisku teda musela byť 2m2.
 • Šírka únikovej cesty sa smerom k východu nesmie zmenšovať – keď teda utekáš po schodisku s šírkou ramena 1100mm, nemôžeš následne prechádzať cez dvere šírky 900mm.

1.NP

 • Aj do polyfunkcie budeš navrhovať 2 hasiace prístroje, hydrant a telefón (ako ohlasovňu požiaru).

TYPICKÉ PODLAŽIE

 • Na spoločnú chodbu budeš tiež navrhovať hydrant a 2 hasiace prístroje.

POHĽAD

 • Na požiari sa robí pohľad na fasádu, kde máš vchodové dvere. Naznačuješ doň požiarne pásy z protipožiarnej izolácie. Nad polyfunkciou bude mať pás šírku 1200mm a medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi 900mm. Tiež sa snaž dodržať pravidlo, že okná majú mať medzi sebou minimálne 900mm.

VÝPOČTY A POSÚDENIA

Na požiari sa robí viacero výpočtov a posúdení, ktoré ti budú bližšie vysvetlené na prednáškach a cvičeniach. Je však pár vecí, na ktoré sa môžeš pripraviť už teraz.

 • Posudzuje sa požiarna odolnosť nosných konštrukcii. Požiarnu odolnosť nosného muriva nájdeš v technických listoch výrobcu. Požiarnu odolnosť železobetónových konštrukcii nájdeš v norme STN EN 1992-2-1-2.
 • Postup výpočtu evakuácie:
  •  NADZEMNÉ PODLAŽIE: najprv budeš evakuovať ľudí z bytu na spoločnú chodbu. Potom všetkých týchto ľudí dáš na najvyššie podlažie a určíš im ich trasu z najvzdialenejšieho bodu spoločnej chodby až k východu z bytovky.
  •  PODZEMNÉ PODLAŽIE: počet ľudí v podzemnej garáži sa určuje podľa počtu parkovacích miest (1 parkovacie miesto = 1 človek). Prvá evakuácia je, že si všetkých týchto ľudí dáš do najvzdialenejšieho bodu od vstupu do schodiska a určíš dĺžku, po ktorej musia utekať. Druhá evakuácia je, keď máš všetkých týchto ľudí v schodisku a určíš im dĺžku únikovej cesty od najvzdialenejšieho bodu chránenej únikovej cesty (=schodiska) po východ z bytovky.
  •  ak máš vchodov viac, napr. 3, tak si podzemnú garáž cca rovnomerne rozdelíš na tretiny a každú časť evakuuješ do prislúchajúceho schodiska a z neho k prislúchajúcim východovým dverám z bytovky.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Vzorová technická správa by vám mala byť poskytnutá vašim prednášajúcim. Pre predstavu tu je obsah technickej správy (nemusíš sa báť, texty k jednotlivým častiam nebudeš musieť vymýšľať, budú už napísané vo vzorovej technickej správe):

 • Všeobecná časť 
  • Popis objektu
  • Okolie a orientácia budovy
  • Rozmery budovy
  •  Popis miestností
 • Technické riešenie 
  • Rozdelenie objektu do PÚ a určenie požiareného rizika 
  • Klasifikačné zatriedenie PÚ 
  •  Medzné rozmery PÚ 
  • Stavebné konštrukcie
  • Únikové cesty
  • Odstupové vzdialenosti
 • Zariadenia pre hasiaci zásah
  • Príjazdy a prístupy
  • Zásahové cesty
  • Voda pre hasiace účely
  • Hasiace prístroje
 • Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany
  • Návrh núdzového osvetlenia
  • Návrh elektrickej požiarnej signalizácie
  • Návrh zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
  • Návrh stabilných hasiacich zariadení
  • Návrh evakuačného rozhlasu
  • Výťahy
 • Posúdenie TZB
  • Vetranie a klimatizácia
  • Vykurovanie
  • Plynoinštalácie
  • Potrubia
  • Elektrické inštalácie
  • Hlavné uzávery
  • Posúdenie technológie
  • Strojovňa núdzového zdroja
 • Požadovaná dokumentácia PO
 • Použité STN
 • Zoznam príloh
  • Výkresy
  • Výpočty a posudky

Zohľadnenie týchto pripomienok ti ušetrí veľa času pri tomto predmete aj pri opravách celej bakalárskej práce (keďže tieto veci vytkli tak 95% ročníka). Požiar je jeden z tých ťažších predmetov, ale ak máš okolo seba ľudí, s ktorými sa budeš môcť poradiť, určite ním prejdeš (aj bez absolvovania skúšky 😉 ).

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *