Úvod do Betónových nosných prvkov

Betónové nosné prvky sú prvým statickým predmetom, kde sme mali možnosť prvýkrát riešiť statické problémy s konkrétnym materiálom a jeho materiálovými charakteristikami. Je to momentálne najrozšírenejším materiálom stavebných konštrukcii a na každej konštrukcii sa nachádza minimálne v základoch.

Za 13 týždňov semestra a mesiac skúškového si asi ešte nikto z nás nezapamätal všetko, čo sa na predmete dozvedel. V nasledujúcich článkoch nájdeš potrebné informácie, ktoré je dobré odniesť si z BNP a to bez ohľadu na to, či chceš byť architekt/ka, projektant/ka, alebo statik/čka.

Skôr, než sa pustíme do samotného navrhovania jednotlivých betónových prvkov, povedzme si o ňom základné informácie. Betón sa skladá z cementu, vody a kameniva. Na stavbách sa stretáme s:

 • Prostým betónom, ktorého jedinou zložkou je betón,
 • Železobetónom, čiže betónom vystuženým betonárskou /mäkkou/ výstužou,
 • Predpätým betónom, ktorý je okrem betonárskej výstuže doplnený o predpínaciu výstuž. Jedná sa o špeciálne laná, ktoré do betónu vnášajú tlakové sily a tým spôsobujú jeho vzopätie. Tým pádom môžeme z betónu navrhovať subtílnejšie prvky na väčšie rozpätia ako pri klasickom železobetóne. Jeho nevýhodou je najmä vysoká cena.

Betóny označujeme triedami, napr. C30/37.

 • C = concrete = betón
 • 30 = charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcovej vzorke po 28 dňoch tvrdnutia
 • 37 = charakteristická pevnosť betónu v tlaku na kockovej vzorke po 28 dňoch tvrdnutia

Triedy betónu určuje statik a vo výpočtoch používa pevnosť valcovej vzorky. Rozmery konštrukcii závisia od veľa faktorov a v prípade, keď chceme zmenšiť prierez, často prichádza k zvýšeniu triedy pevnosti. Betóny do triedy C50/60 sa radia medzi obyčajné betóny. Od C55/67 hovoríme o vysokopevnostných. Ich používanie je obmedzené najmä tým, či ich betonárka, z ktorej budeme dovážať betón na stavbu, dokáže vyrobiť.

Hlavnou úlohou statika je zabezpečiť, aby navrhovaná konštrukcia bezpečne preniesla všetko zaťaženie do podložia. Zaťažení je mnoho a preto bolo potrebné ich klasifikovať. Delíme ich podľa:

 1. Pôvodu
 2. doby trvania
 3. premenlivosti v priestore
 4. povahy zaťaženia alebo odozvy v nosnej konštrukcii

Bližšie si o ich klasifikácii môžeš prečítať v knihe Betónové konštrukcie, ktorú nájdeš v zdrojoch tohto článku. Pri jednoduchých statických zadaniach sa venujeme statickému zaťaženiu a podstatné je pre nás delenie zaťaženia podľa doby trvania. Poznáme:

 • Stále zaťaženia (G) – ich zmena veľkosti v čase je zanedbateľná, napr. vlastná tiaž, tiaž nenosných prvkov, zemný tlak…
 • Premenné zaťaženia (Q) – ich zmena v čase nie je nezanedbateľná, napr. úžitkové zaťaženia, doprava, niektoré klimatické zaťaženia (vietor, sneh, zmena teploty).
 • Mimoriadne zaťaženia (A) – krátkodobé zaťaženia s veľkou intenzitou. Ich výskyt počas životnosti konštrukcie je nepravdepodobný, ako napr. výbuch, náraz vozidla/lode, požiar…
 • Seizmické zaťaženia (AE) – zaťaženia spôsobujúce pohyby podložia od zemetrasenia.

Na konštrukcii vždy pôsobí viacero zaťažení naraz. Našou úlohou je vytvoriť tú najnepriaznivejšiu kombináciu týchto zaťažení a následne urobiť posúdenie, či to konštrukcia dokáže preniesť. Kvôli tomu vznikni KOMBINÁCIE zaťažení, ktoré hovoria, ako máme zaťaženia skombinovať a akými parciálnymi súčiniteľmi máme dané hodnoty prenásobiť. Hodnota parciálnych súčiniteľov závisí od:

 1. Stavu, na ktorý konštrukciu posudzujeme:
  1. Medzný stav únosnosti – súvisí s konštrukčným zlyhaním konštrukcie, ktoré by mohlo ohroziť ľudské životy a zdravie, ale aj zvieratá, majetok či ochranu skladovaných nebezpečných látok. Patrí sem napr. strata rovnováhy konštrukcie (preklopenie/posun konštrukcie), premena na pohyblivý mechanizmus, roztrhnutie betonárskej výstuže, rozdrvenie betónu, strata stability, zlyhanie únavou materiálu…
  1. Medzný stav používateľnosti – spája sa s bežnou prevádzkou konštrukcie z hľadiska funkčnosti, vzhľadu a pohodia ľudí a trvanlivosti. Sem patria napr. deformácie (priehyby, pootočenia), šírka trhlín, kmitanie…
 • Či zaťaženie na konštrukciu pôsobí:
  •  Priaznivo – vtedy sa používa index sup
  •  Nepriaznivo – index inf

Zaťaženia, s ktorými sa stretáme zvyčajne pôsobia na konštrukciu nepriaznivo (zvyšujú priehyb, tlak, ohyb…). Zaťaženie, ktoré pôsobí priaznivo môže byť napríklad vietor, ktorý fúka na strechu zo spodnej strany a tým ju nadvihuje.

Keďže sa v našich zadaniach stretávame len so stálym a premenným zaťažením a obe pôsobia na konštrukciu nepriaznivo, hodnoty parciálnych súčiniteľov sú nasledovné:

 • Parciálny súčiniteľ pre stále zaťaženie: γG,sup = 1,35
 • Parciálny súčiniteľ pre premenné zaťaženie: γQ,sup = 1,50

Sú to bezrozmerné hodnoty.

Okrem parciálnych súčiniteľov sa v kombináciách stretáme aj s redukčným súčiniteľom ψ0, ψ1ψ2. Pre naše kombinácie je podstatný len súčiniteľ ψ0. Používame ho v prípade, keď sa nám v kombinácii vyskytne viacero premenných zaťažení. Podľa Eurokódu nemôže nastať stav, že sa nám viacero premenných zaťažení objaví naraz v „maximálnej sile“. Typickým príkladom môže byť sneh a vietor. Môžem mať buď maximálny sneh a zmenšený vietor, alebo maximálny vietor a zmenšený sneh. Jednoducho vysvetlené, keď mám kopec snehu na streche a nefúka, tak sa tam drží – veľký sneh, malý vietor. Keď fúka silný vietor, odfúkne sneh – veľký vietor, malý sneh. Podľa tohto rozlišujeme premenné zaťaženie na

 • vedúce premenné zaťaženie – prenásobené len súčiniteľom γQ
 • sprevádzajúce premenné zaťaženie – prenásobené súčiniteľom γQ aj ψ0

Hodnota ψ0 závisí od toho, či ním prenásobujeme zaťaženie od teploty, snehu, vetra, alebo úžitkové zaťaženie (tam sa to delí ešte podľa typu posudzovanej plochy, napr. obytné/nákupné/dopravné plochy, strechy atď.). Konkrétne hodnoty môžeš nájsť v Tab.2.4.5 (strana 42) v knihe Betónové konštrukcie.

Máme zadefinované zaťaženie, stavy, na ktoré ich posudzujeme, parciálne súčinitele a redukčné súčinitele ψ0. Môžeme zostaviť kombinácie. Tie sú odlišné pre Medzný stav únosnosti a pre Medzný stav používateľnosti.  Pri jednoduchých posudkoch ti postačia nasledovné:

Kombinácia pre medzný stav únosnosti:

Vyššie uvedené hodnoty zaťažení nazývame aj ako návrhové hodnoty (index d = design). Vznikajú práve prenásobením charakteristických hodnôt (index k) parciálnym súčiniteľom: Gd = γG * Gk

Kombinácia pre medzný stav používateľnosti:

Vyššie uvedené hodnoty zaťažení nazývame aj ako charakteristické hodnoty.

Na posudzovanú konštrukciu aplikujeme danú kombináciu. Z nej výpočtom dostaneme vnútorné sily v jednotlivých prierezoch označované indexom Ed (MEd, VEd, NEd…). Tie nám vstupujú do finálneho posúdenia kde odolnosť prierezu konštrukcie označovaná indexom Rd (MRd, VRd, NRd…) musí byť väčšia ako spomínané vnútorné sily zo zaťaženia. Ich pomer nám vyjadruje využitie prierezu. Ideálne využitie prierezu je približne 70-80%.

Postup výpočtu odolnosti závisí od toho, akú konštrukciu navrhujeme. To sa dozvieš v sérii budúcich článkov, kde si to podrobne rozoberieme. J

Aké konštrukcie teda navrhujeme z betónu? Ich rozdelenie závisí od miesta použitia a tvaru.

Základové konštrukcie – konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v základovej škáre a prenášajú zaťaženie z hornej stavby do podložia. Rozdeľujeme ich na plošné a hĺbkové.

PLOŠNÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové pätky

 • Majú tvar štvorca/obdĺžnika a navrhujú sa pod stĺpy. Pätky sú vhodné na zakladanie skeletových konštrukcii v miestach, kde nehrozí nerovnomerné sadanie.

Základové pásy

 • Pásy navrhujeme, ak z návrhu vychádzajú príliš veľké a neekonomické pätky. Pásy sa okrem skeletov používajú aj ako základ pod steny.
 • V prípade ak základové pásy navrhneme v 2 smeroch, hovoríme už o základovom rošte.

Základové dosky

 • Z hľadiska sadania sú najlepším riešením. Je to plošný základ pod celým pôdorysom konštrukcie (prípadne len pod konkrétnou časťou).

HĹBKOVÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Medzi hĺbkové základové konštrukcie patria pilóty, podzemné steny, a iné geotechnické konštrukcie. Ich návrhu sa venujú geotechnici a statici a používajú sa v prípade, keď už plošné základy vychádzajú neekonomicky. Často sa stretáme s kombináciou základovej dosky s pilótami. Týmto spôsobom je založených mnoho výškových budov u nás na Slovensku.

PLOŠNÉ PRVKY HORNEJ STAVBY

 • Doska – plošný prvok, ktorého pôdorysné rozmery sú 5-krát väčšie, ako jeho hrúbka.
 • Stena – plošný prvok, pri ktorom platí pomer l < 3h ( l – dĺžka, h – výška prierezu).
 • A čo robí dosku doskou a stenu stenou po statickej stránke? O doske vravíme vtedy, keď zaťaženie pôsobí KOLMO na strednicovú rovinu, zatiaľ čo pri stene pôsobí zaťaženie v strednicovej rovine.

LÍNIOVÉ PRVKY HORNEJ STAVBY

 • Nosník – líniový prvok s rozpätím l ≥ 3h, kde l je dĺžka a h je výška prierezu. Ak je l < 3h, hovoríme o stenovom nosníku, respektíve o stene.
 • Stĺp – prvok, ktorého výška prierezu h nepresakuje štvornásobok jeho dĺžky l. Platí  l ≥ 3h.

Na BNP sa stretneme s navrhovaním dosky, nosníka, stĺpu, schodiska na medzný stav únosnosti a tiež s výpočtom priehybu, ktorý spadá pod posudky v medznom stave používateľnosti. V ďalšom článku si posvietime práve na návrh stropnej dosky nosnej v jednom smere. 🙂


ZDROJE

Bilčík, J. – Fillo, Ľ. – Benko, V. – Halvoník, J. Betónové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. 274 s. ISBN 978-80-227-2940-6

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *