ZÁVEREČNÁ PRÁCA – PRIEBEH JEJ TVORBY (ODBOR PSA-PS)

Po druhom ročníku na odbore PSA si študenti musia vybrať, či budú pokračovať so zameraním PS (pozemné stavby) alebo A (architektúra). Ak si študent vyberie zameranie PS, svoju bakalársku prácu tvorí 4 semestre na katedre konštrukcií pozemných stavieb (KKPS). Ak si vyberie zameranie A, na bakalárskej práci pracuje len 2 semestre na Katedre architektúry (KARCH). Ja som si vybrala zameranie PS a v tomto článku sa dozvieš všetko, čo potrebuješ vedieť o svojej bakalárke na tomto odbore.

3. ROČNÍK, ZIMNÝ SEMESTER – ATELIÉROVÁ TVORBA 2 (KARCH)

Na tomto predmete navrhneš ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU svojho bytového domu, ktorý je predmetom tvojej bakalárskej práce. Máš jedného konzultanta, ktorým je architekt z Katedry architektúry.

Tu je zadávací hárok, podľa ktorého som pracovala na AT2:

Zadávací hárok AT2 pre ročník 2020/2021

V tejto fáze nie je až tak podstatná podrobnosť výkresov. Na tomto ateliéri ti odporúčam zamerať sa na:

 • Osadenie bytovky na pozemku, návrh spevnených plôch, parkovania pre ZŤP na teréne a umiestnenie kontajnerov (min 10m od bytového domu)
 • Návrh nosného systému s rozumným rastrom nosných konštrukcií (ideálna vzdialenosť nosných stien/stĺpov je do 7,5m)
 • Návrh interiéru – dispozícia bytov, kobiek, kotolne, parkovania a polyfunkcie
 • Polyfunkciu stačí navrhnúť ako voľný priestor so šachtami (netreba bližšie určiť typ polyfunkcie)
 • Návrh skladieb – výber materiálu pre nosné konštrukcie, izolácie (HI, TI), povrchovej úpravy interiéru a exteriéru
 • Od návrhu skladieb podláh sa odvíja aj návrh schodiska – každá zmena v hrúbke podlahy sa automaticky odrazí aj v schodisku!!!
 • Vhodný rozmer okien (násobky 300) a dvier (klasická výška interiérových dvier je 2020 (svetlá výška 1970))

Výkresy sa vyhotovujú na formát A3 na ležato s rozpiskou Katedry architektúry.

3. ROČNÍK, LETNÝ SEMESTER – ATELIÉROVÁ TVORBA 3 (KKPS)

4. ROČNÍK, ZIMNÝ SEMESTER – ATELIÉROVÁ TVORBA 4 (KKPS)

Na AT3 a AT4 sa vypracováva DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE tvojej bytovky. Keďže je to dosť výkresov a práce, ktorú predtým študenti asi ešte nikdy nerobili, je to rozdelené na 2 semestre.  Zadávací hárok, ktorý dostaneš na AT3 už obsahuje aj zadanie pre AT4. Takto vyzeral môj zadávací hárok:

Zadávací hárok pre AT3
Zadávací hárok pre AT4

Na AT3 si volíš konzultanta z KKPS, ku ktorému ti budú pridelení ďalší dvaja konzultanti – jeden statik a jeden TZBár. Učiteľ, ktorého si tu zvolíš sa stane tvojím vedúcim bakalárskej práce (aj keď ho tak vtedy ešte nikto nevolá). Zmena učiteľa je potom dosť náročná a nie vždy sa to študentovi podarí, takže vyberaj múdro.

Na tomto ateliéri ti odporúčam zamerať sa na:

 • správne a podrobné  vypracovanie výkresov, ktoré odovzdávaš v rámci svojej bakalárskej práce:
  •  situácia
  •  pôdorys 1PP
  •  pôdorys 1NP
  •  pôdorys typického podlažia
  •  priečny rez
  •  pozdĺžny rez
  •  1 pohľad (podľa vlastného výberu)
  •  Statika – výkres tvaru 1PP alebo 1NP + príslušný výkres tvaru schodiska
 • Ostatné výkresy, ako napr. strecha, výkopy, základy a výkresy TZB sa v rámci Bc. práce neodovzdávajú, ale na AT3 a AT4 sa vypracovávajú.
 • Výkresy KPS treba mať vyšrafované, okótované, opoložkované a oplavákované. K tomu musí byť legenda miestností, materiálov, skladieb, položiek, značiek (napr. značky označujúce vstup) prípadne poznámky.
 • skladby. Nechaj si ich skontrolovať svojím konzultantom – konštruktérom, či sú v poriadku. Budeš sa im ešte venovať v poslednom semestri.
 • Rozpiska. V zadávacom hárku, ktorý som priložila vyššie je aj vzor rozpisky. Takto musí vyzerať rozpiska na výkresoch, ktoré odovzdávaš na bakalárke, takže ti odporúčam si ju vymodelovať a nepreberať iné rozpisky (napr. z práce, kde brigáduješ).

Niekedy majú študenti problém s tým, ako podrobne tieto výkresy treba vypracovať a čo ako zakresliť. Preto si to tu podrobne rozoberieme.

Výkresy

 • V pôdorysoch je dobré naznačiť roviny priečneho a pozdĺžneho rezu veľmi hrubou bodkočiarkovanou čiarou.
 • SDK podhľad sa značí po obvode stien ofsetnutý o 50mm tenkou dvojbodkočiarkovanou čiarou. Zároveň rovnakou čiarou spojíš 2 protiľahlé rohy rovnakou čiarou a do jej stredu dáš položku sadrokartónu
 • Dvere, ktoré sú bezprahové majú v úrovni hrán stien bodkočiarkovanú čiaru. Dvere s prahom majú plnú čiaru.
 • Nad otvory, nad ktorými nemáš veniec navrhuješ preklad. Ten si treba vybrať od výrobcu, ktorého si si zvolil/a aj pre nosné a nenosné steny a vybrať konkrétne preklady podľa hrúbky steny a veľkosti otvoru. (Ja som si vybrala Ytong, takže som mala preklady Ytong. Nad otvorom šírky 1000mm v stene hrúbky 250mm som použila Pórobetónový preklad Ytong s rozmerom 250x249x1500mm (šírka x výška x dĺžka)). Preklady sa značia tenkou bodkočiarkovanou čiarou.
 • Nezabudni na osi!!! Musia sa zhodovať vo všetkých pôdorysoch a aj s výkresom tvaru.
kreslenie podhľadu, prekladov a dvier s prahom/bez prahu

Kóty

 • V interiéri okótuj všetko tak, aby robotníci vedeli, ako to podľa tvojho výkresu postaviť.
 • Dvere v nosných stenách kótuješ klasicky ako otvor so svojou šírkou a výškou. Dvere v nenosnej stene kótuješ na os od nosnej steny.
 • Z exteriéru by si mal/a mať 4 rady kót:
  •  podrobná – zakótuješ všetko, čo je z exteriéru na fasáde
  •  odskoky – napr. balkóny, ustúpenie vo fasáde…
  •  osi
  •  Celková
kótovanie dverí

Položky – zoznam, čo všetko treba opoložkovať

 • Skladby
 • Otvory (dvere, okná, presklené steny)
 • Výťah
 • Inštalačné šachty
 • Klampiarske prvky (oplechovania, vonkajší parapet…)
 • Stolárske prvky (vnútorný parapet, zárubne)
 • Zámočnícke prvky (zábradlia)

Skladby

 • Do skladieb dávaš všetky konštrukcie, ktorými si prerezal/a
  •  Pôdorysy – skladby stien
  • Rezy – skladby stien, podláh na teréne, stropov, strechy/striech, balkónov, prístreškov nad posledným balkónom

V rámci AT4 sa začína aj s písaním technickej správy. Tej sa však budeš naplno venovať až v nasledujúcom semestri.

4. ROČNÍK, LETNÝ SEMESTER – BAKALÁRSKA PRÁCA (KKPS)

Keď prídeš do tohto semestra, mal/a by si mať hotové výkresy. Samozrejme, že môže ešte prísť k nejakým zmenám, ale tvorba výkresov už nie je podstatou tohto predmetu. V tomto semestri vypracovávaš detaily, výpisy, tepelno-technické posudky a technickú správu. V nasledujúcich riadkoch si každú časť podrobne rozoberieme.

Detaily

Detaily sa vypracovávajú na formát 2 x A2. 2x preto, lebo je zvykom na jednu A2 vypracovať jednu skupinu detailov a na druhú A2 druhú skupinu detailov. Závisí však od učiteľa, či ti vyberie oblasť, ktorá má byť predmetom tvojich detailov, alebo si to budeš môcť vybrať sám/sama. Ja som mala možnosť vybrať si, tak som vypracovala detaily strechy a okna. Náplňou detailov však môžu byť aj iné časti stavby, napr. schody, podhľad, balkón, atď..

Na výkrese detailov by mala byť schémka v menšej mierke, napr. 1:10 alebo 1:20, kde ukážeš, ktorú časť stavby riešiš a vyznačíš miesta, ktoré sú na detailoch. Následne vypracuješ detaily v podrobnejších mierkach, napr. 1:5, 1:2, 1:1. Ak máš detaily nakreslené, ale stále ti tam zostáva veľa miesta, môžeš nakresliť variantné riešenie (ja som spravila detail nadpražia okna s a bez žalúzií), prípadne spraviť 3D model konkrétneho detailu (strešnej vpuste, balkónového zábradlia, skladbu).

Detailmi sa uzavrie výkresová časť bakalárskej práce.

Výpisy

Do výpisov sa dávajú jednotlivé stavebné prvky s popisom ich vlastností. Patria sem

 • SKLADBY – výpis všetkých skladieb vyskytujúcich sa vo výkresoch. Tento výpis sme nemali napísaný v zadaní Bc. Práce, avšak niektorí učitelia ho vyžadujú. Nie je na škodu si ho tiež vypracovať.
 • OKNÁ NA TYPICKOM PODLAŽÍ – zakótovaná schémka okna, označenie, počet, rozmer, otváravosť, jedno/dvoj krídlové, profil (materiál, Uf), farba, zasklenie (Ug, výplň, dištančný rámik, svetelná priepustnosť, vzduchová nepriezvučnosť…), kovanie
 • DVERE NA TYPICKOM PODLAŽÍ – zakótovaná schémka dvier, označenie, počet, rozmer, materiál, pravé/ľavé, povrchová úprava, otváravosť, požiarna odolnosť (pri tých, kde to treba), kovanie, zárubňa
 • KLAMPIARSKE PRVKY – sem patria oplechovania (napr. atiky, balkóna…)
  •  Zakótovaná schémka, označenie, počet, rozmer, materiál, povrchová úprava,…
 • STOLÁRSKE PRVKY – napr. vnútorné parapety, obložkové zárubne
  •  zakótovaná schémka, označenie, počet, rozmer, materiál, povrchová úprava…
 • ZÁMOČNÍCKE PRVKY – napr. zábradlia
  •  zakótovaná schémka, označenie, rozmer jednotlivých prvkov zábradlia, materiál, povrchová úprava, kotvenie (do steny, do podlahy, akým spôsobom)…
 • STAVEBNÉ ÚPRAVY – inštalačné šachty
  •  označenie, počet, rozmer, použité protipožiarne tesnenie, popis prístupu do inštalačnej šachty (revízne dvierka, rozmer…)

Tepelno-technické posudky

Posúdenia sa podľa normy robia minimálne 4. Tie musí spĺňať každá budova.

1. POSÚDENIE OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ TEPLOVÝMENNÉHO OBALU BUDOVY

Toto posúdenie robí väčšina študentov v programe EHB. Je potrebné sa doň zaregistrovať so svojím menom, emailom a telefónnym číslom.

Posudzujú sa tu obvodové steny, strecha a strop nad nevykurovaným priestorom (najčastejšie strop medzi 1NP a 1PP, kde je nevykurovaná garáž).

Vstupné údaje:

 • Názov konštrukcie: napr. plochá strecha, obvodová stena – železobetón….
 • Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R: tu si môžeš vybrať buď odporúčanú alebo cieľovú (odporúčanú je ľahšie splniť)
 • Výber mesta, v ktorom staviaš
 • Spôsob vykurovania
 • Skladba konštrukcie: tú si vyskladáš z jednotlivých materiálov, ktoré v skladbe máš.
 • Vrstvy, ktoré dávaš do posúdenia: nosné konštrukcie (murivo, žb…), tepelnú izoláciu a jej lepidlo, omietku, parozábranu, hydroizoláciu, potery (cement, anhydrit), dlažbu, spádovaciu vrstvu (napr. perlitbetón…)
 • Odporúča sa daným vrstvám priradiť hodnoty nie od výrobcu, ale z normy (hodnoty sú menej priaznivé a ak ti s nimi vyjde posúdenie, tvoja konštrukcia určite vyhovuje).

Výstupy:

 • Tepelný odpor konštrukcie: vyhovuje/nevyhovuje
 • Súčiniteľ prechodu tepla: vyhovuje/nevyhovuje
 • Riziko vzniku plesní: vyhovuje/nevyhovuje
 • Priebeh teplôt a priebeh parciálnych tlakov (či ti kondenzuje vodná para v konštrukcii): kondenzuje/nekondenzuje
  •  ak kondenzuje, počíta sa aj ročná bilancia vlhkosti, ktorá ti musí vyhovieť
  •  ak nekondenzuje, ročná bilancia vlhkosti sa nepočíta

Všetky tieto výpočty robí program sám, ty len zadáš vstupné údaje.

2. POSÚDENIE TYPICKÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOVY

Toto posúdenie sa týka okien na typickom podlaží.

Vstupné údaje: súčinitele prechodu tepla rámu (Uf) a zasklenia (Ug), lineárny stratový súčiniteľ (ψ), plocha rámu (Af), zasklenia (Ag) a okna (Aw), obvod zasklenia (Lg)

Výpočet: Súčiniteľ prechodu tepla Uw

Posúdenie: Uw < Uwr,2   pričom Uwr,2 = 0,85 W/(m2K)

Môže sa stať, že malé okná nevyjdú, ale to až tak neprekáža (treba sa poradiť so svojím konzultantom).

Záver: Okno vyhovuje/nevyhovuje požiadavke normy STN 73 0540-2/Z1+Z2:2019 na normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla.

3. POSÚDENIE KRITICKÝCH DETAILOV

Toto posúdenie sa týka kritických miest na budove, kde by mohlo prísť k tvorbe plesní (hygienické kritérium). Najčastejšie ho študenti robia v programe AREA alebo THERM. Tvoj učiteľ by ti mal povedať, koľko kritických detailov máš posúdiť – zvyčajne sú to 3-4 detaily, ale môže ich byť aj viac.

Medzi kritické detaily patrí napr. atika, sokel, nadpražie, ostenie, parapet, balkón, kút…

Vstupy:

 • Vymodeluješ si daný detail z obdĺžnikov, ktoré predstavujú jednotlivé materiály. Každému materiálu priradíš jeho hrúbku d, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a faktor difúzneho odporu μ.
 • Konštrukcia má 2 oblasti (prípadne 3, ak je jej súčasťou okno):
  • exteriér:
   Rse = 0,04 (m2K)/W (pri prevetrávanej fasáde Rse = 0,08 (m2K)/W)
   θe = podľa oblasti, kde staviaš
   ϕe = podľa oblasti, kde staviaš
  • interiér:
   Rsi = 0,25 (m2K)/W
   θe = 20 °C
   ϕe = 50%
  • okno:
   Rsi = 0,13 (m2K)/W
   θe = 20 °C
   ϕe = 50%

Výpočet:

Jediný výpočet, ktorý robíš, je v prípade, ak je súčasťou konštrukcie okno. Tam počítaš ekvivalentné hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pre okenný RÁM a ZASKLENIE podľa vzorca:

Výstupy: v podobe 3 obrázkov

 • Priebeh teplôt v konštrukcií
 • Kritická izoterma
 • 2D teplotné pole

Posúdenie

Z výstupov si zoberiem teploty θsi označené farebnými guľôčkami:

 • jedna sa nachádza v rohu miestnosti, prípadne v mieste styku okenného rámu a obvodovej konštrukcie z interiérovej strany (tá je podstatná pre posúdenie TEPLOTY RIZIKA VZNIKU PLESNÍ)
 • druhá sa nachádza v mieste styku zasklenia a rámu z interiérovej strany okna (tá je podstatná pre posúdenie TEPLOTY ROSNÉHO BODU)

TEPLOTA RIZIKA VZNIKU PLESNÍ:

  θsi   ≥       θsi,80   +  Δθsi

…°C  ≥ 12,62°C + 0,5 °C

TEPLOTA ROSNÉHO BODU (počíta sa len pri oknách!!!)

  θsi   ≥      θdp

…°C  ≥ 9,26 °C

4. POSÚDENIE Z HĽADISKA ROČNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Toto posúdenie sa robí cez formulár, ktorý sa k tebe dostane buď vo forme excelu, alebo vo worde. Ak je v exceli, stačí ti zadávať vstupy a všetko počíta sám, ak ho máš vo worde, počítaš to ty.

Vstupy

 • výška objektu, podlahová plocha, obostavaný priestor
 • objekt sa posudzuje po fasádach – na každej fasáde vypočítaš celkovú plochu okien a plochu fasády bez okien
 • celková plocha fasády bez okien, celková plocha okien, dvier, strechy, podlahy nad nevykurovaným priestorom…
 • súčinitele prechodu tepla (U) vyššie spomínaných konštrukcii (vypočítané v posúdení 1 a 2)

Textová časť

V textovej časti študent opíše všetko, čo sa nachádza v jeho bakalárskej práci. Toto všetko a v takejto postupnosti musí obsahovať bakalárska práca:

1. Titulná strana (sťahuje sa z AISu)

2. Zadanie bakalárskej práce (sťahuje sa z AISu)

3. Pokyny na vypracovanie bakalárskej práce (sťahujú sa z AISu)

4. Vyhlásenie autora, že prácu vypracoval pod vedením konkrétneho pedagóga, samostatne, na základe dosiahnutých vedomostí a dostupnej literatúry…

5. Poďakovanie (môže byť, nemusí)

6. Abstrakt (slovensky)

7. Abstrakt (anglicky)

8. Obsah práce (prikladám vzor obsahu, môže sa však meniť podľa požiadaviek vedúceho práce)

 1. Sprievodná technická správa
  1. Identifikačné údaje stavby
  2. Základné charakteristické údaje o objekte
  3. Podklady pre realizáciu projektu
  4. Popis a účel objektu
  5. Čas výstavby bytového domu
  6. Urbanistické riešenie a architektonické riešenie
   1. Urbanistické riešenie objektu
   2. Architektonické riešenie objektu
   3. Dispozičné riešenie objektu bytového domu
   4. Dispozičné riešenie bytov
   5. Materiálové riešenie
   6. Konštrukčné riešenie
  7. Zemné práce
   1. Inžiniersko-geologický prieskum
   2. Výkopové práce
  8. HSV Stavebné práce
   1. Založenie stavby
   2. Hydroizolácia spodnej stavby
   3. Zvislé nosné konštrukcie
   4. Zvislé nenosné konštrukcie
   5. Vodorovné nosné konštrukcie
   6. Schodisko
   7. Výťah
   8. Strecha
  9. PSV Stavebné práce
   1. Hydroizolácia strechy
   2. Tepelná izolácia
   3. Akustická izolácia
   4. Výplne otvorov
   5. Podlahy
   6. Povrchové úpravy stropov a stien
   7. Podhľadové konštrukcie
   8. Klampiarske práce
   9. Zámočnícke práce
   10. Dokončovacie práce
    1. Sadrokartónové predsteny
    2. Vnútorný vodovod
    3. Maľby
    4. Zástrčky a vypínače
    5. Dlažba a plávajúca podlaha
    6. Obklady
 2. Technické zariadenie budov
  1. Vodovod
   1. Studená voda
   2. Teplá voda
   3. Vykurovacia sústava
  2. Kanalizácia
   1. Vonkajšia dažďová kanalizácia
   2. Vnútorná kanalizácia
  3. Plynovod
 3. Požiarna bezpečnosť objektu
  1. Požiarne úseky
  2. Únikové cesty
  3. Odstupové vzdialenosti
  4. Príjazdy a prístupy pre hasiaci zásah
 4. Použitá literatúra
 5. Zoznam príloh
  1. Tepelno-technické posúdenie
  2. Výpis skladieb a prvkov
  3. Výkresová dokumentácia (grafická časť)

Poster

Keď máš hotové výkresy, prílohy aj textovú časť, zostáva posledná časť: poster.

Poster slúži na prezentáciu tvojej práce, preto je dobré, keď sa ti tam toho zmestí čo najviac. Vždy by mal obsahovať vizualizáciu, pôdorysy, rezy, detail a niečo z tepelno-technických posudkov. Vzor postra zo stránky KKPS vyzerá takto:

Súbory na stiahnutie

Takmer nikto nevie, že na našej školskej stránke je možnosť stiahnuť si vzory a podklady k vyhotoveniu bakalárskej práce. Ja som sa o tom dozvedela pár dní po odovzdaní bakalárky, čiže mi už veľmi nemohli pomôcť. Tieto podklady nájdeš na tomto linku:

https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-konstrukcii-pozemnych-stavieb/subory-na-stiahnutie/studenti.html?page_id=7821

Po vyhotovení celej tvojej bakalárskej práce ti zostáva ju už len správne vyexportovať pre odovzdanie v elektronickej a fyzickej forme. Tomu sa budem venovať v ďalšom článku. 🙂

Môže sa Vám ešte páčiť...

2 komentáre

 1. MP píše:

  A o komine, kominoch, sa kde hovori?

  Inak ocenujem rozsah spracovania, podrobnosti a fakt, ze som nenasiel jedinu gramaticku chybu.

  • lazykoala píše:

   Ďakujem, som rada, že sa Vám článok páčil. 🙂
   Návrh komína spadá pod Ateliérovú tvorbu 4 – časť TZB, kde študenti navrhujú spôsob vykurovania svojho bytového domu a túto časť som v článku hlbšie nerozvíjala. Zároveň návrh komína nie je pri BD podmienkou – môžeme pre vykurovanie použiť aj tepelné čerpadlá. V prípade záujmu môžem v rámci spolupráce napísať článok aj o komínoch, ktoré tiež občas vedia študentov potrápiť. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *